Regulamin

1. Każdy zawodnik MKS Mysłowice zobowiązany jest godnie reprezentować akademię zarówno podczas zajęć sportowych oraz w życiu codziennym.

2. Każdy zawodnik akademii MKS Mysłowice zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych. W związku z tym akademia zapewnia organizację całorocznych zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, w tym obozy szkoleniowe w okresie wolnym od nauki.

3. Każdego zawodnika MKS zobowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych. Jeśli zawodnik nie może uczestniczyć w zajęciach informuje o tym swojego trenera z wyprzedzeniem.

4. Zawodnicy MKS Mysłowice zobowiązani są do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych.

5. Zawodnicy MKS Mysłowice zobowiązani są do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonania.

6. Zawodnicy MKS Mysłowice powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej, uzyskiwać wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania.

7. Trener ma prawo poprosić zawodnika o przedstawienie bieżących ocen szkolnych w celu ich weryfikacji.

8. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce trener, na wniosek rodzica może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w zajęciach sportowych, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

9. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie i kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania, w tym także w stosunku do rodziców i kibiców drużyny przeciwnej. Instruowanie zawodników leży tylko i wyłącznie w gestii trenerów.

10. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice itp. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody lub treningi.

11. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia sportowe obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.

12. Samowolne podjęcie treningów (bez zgody Zarządu Klubu MKS Mysłowice) w innym klubie, może skutkować zawieszeniem zawodnika w prawach członkowskich naszego Klubu na okres 1-12 miesięcy. W takim przypadku sprawa będzie kierowana do Śląskiego Związku Piłki Nożnej celem dalszych wyjaśnień.

13. Klub pobiera jednorazową opłatę wpisową w kwocie 150 zł od nowo przyjętego zawodnika, a zawodnik w zamian dostaje strój sportowy ( 2 koszulki, spodenki oraz getry).

14. Miesięczna składka członkowska wynosi 50 zł ( składka może ulec zmianie za zgodą Zarządu Klubu) płatna do 10 dnia każdego miesiąca ( chyba że trener ustali inaczej).

15. Składka miesięczna jest opłatą za członkostwo w klubie MKS Mysłowice, a nie opłatą za zajęcia, dlatego też ilość zajęć nie ma wpływu na wysokość składki.

16. Istnieje możliwość starania się o obniżenie składek członkowskich lub ich zniesienie (tylko i wyłącznie w przypadku złej sytuacji materialnej - potwierdzonej dokumentami, poprzez pisemną prośbę do Zarządu Klubu MKS Mysłowice..

18. W przypadku braku wpłaty członkowskiej, MKS Mysłowice zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np.: po wcześniejszym upomnieniu przez trenera prowadzącego o braku wpłaty - odmowy udziału zawodnika w treningu lub zawodach.

19. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych organizowanych przez MKS Mysłowice jest dobrowolne, dlatego też Trener prowadzący będzie bezwzględnie egzekwował opłatę członkowską.

20. Jeżeli zawodnik nie uczestniczy w treningach w danym miesiącu, składka członkowska jest również pobierana przez trenera za ten miesiąc. Wszelkie odstępstwa od tego punktu podejmuje tylko i wyłącznie Zarząd Klubu po wcześniejszej informacji od trenera.

21. Zadatek wpłacony za udział w obozach szkoleniowych nie podlega zwrotowi, stanowi on część całkowitej zapłaty oraz gwarantuje rezerwację miejsca w zorganizowanym wyjeździe.

22. MKS Mysłowice zobowiązuje się pokrywać wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem zawodnika do rozgrywek ŚZPN.

23. Jedyną marką strojów sportowych obowiązujących w MKS Mysłowice jest marka ZINA (wszelkie odstępstwa od tego punktu podejmuje Zarząd Klubu).

24. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do podjęcia przez MKS stosownych decyzji, w tym wydalenia z MKS Mysłowice.

ZARZĄD i TRENERZY

Miejskiego Klubu Sportowego MYSŁOWICE

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości