Myśl szkoleniowa

"Czasami miałem takie podejrzenia, że trenerzy grup młodzieżowych bardziej troszczą się o wygrywanie meczów. Interesują się jedynie swoją własną reputacją. Mnie obchodził wyłącznie interes klubu. Jeżeli utalentowany zawodnik nie potrafił bronić, wstawiałem go na obronę żeby się tego nauczył, choć to kosztowało utratę punktów. Ale ja nie dbałem o punkty, byłem zajęty rozwijaniem umiejętności zawodnika."

Johan Cruyff

"Gra­liśmy w praw­dzi­wy ulicz­ny fut­bol: czte­rech na pięciu, pięciu na pięciu lub czte­rech na czte­rech. Trze­ba było nie lada umiejętności i nie wol­no było stra­cić równo­wa­gi, po­nie­waż upa­dek na twar­dy be­ton gro­ził kon­tuzją. Jedną bramką było tam­to drze­wo. Strze­le­nie tam gola było nie­sa­mo­wi­tym uczu­ciem. Był to nie­wiel­ki cel i wy­ma­gał spo­rej pre­cy­zji. Drugą bramką były te drzwi. Trze­ba było się wy­ka­zać spry­tem i wy­ko­rzy­sty­wać ele­men­ty oto­cze­nia. Można było grać w trójkącie od­bi­jając piłkę od ścia­ny albo sa­mo­chodu, ale nie wol­no było ude­rzyć w drzwi po­jaz­du, więc ce­lo­wa­liśmy w koła. Pre­cy­zja, in­wen­cja... o to cho­dziło. Ciągle szu­ka­liśmy no­wych roz­wiązań."

Dennis Bergkamp

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości